ZOBRAZIT MENU

Sada vzduch

Denno­denně vdech­ujeme a vydech­ujeme vzduch. Tlak vzduchu nás zatěžu­je. Vzdu...

Kód produktu: CO104.0418
Cena 20 636
Popis produktu

Denno­denně vdech­ujeme a vydech­ujeme vzduch. Tlak vzduchu nás zatěžu­je. Vzduch je něco konkrét­ního, je to látka, která se dá i „ucho­pit“. Většina mladších žáků a škola­ček si to neuvě­domuje. Z toho­to důvodu se musí žáci s vlas­tností vzduc­hu, kterou považu­jí za samoz­řejmou­, experi­mentál­ně sezná­mit, aby si o ní mohli vytvo­řit ucele­nější předsta­vu.

Pomocí sady vzduch lze prová­dět řadu experi­mentů. Učitelé mohou pomocí horkov­zdušné­ho balónu a modelu rakety žákům názorně vysvě­tlit princip proudě­ní vzduc­hu.

Nejdů­ležitěj­ší témata: vzduch je živý organis­mus a zabírá prostor, vzduch může vypudit vodu, voda může vypudit vzduch, vzduch se může akumu­lovat, vzduch může excele-rovat, vzduch se dá stlačo­vat, princip hydrau­lických přístro­jů, princip pérová­ní vzduc­hu, vzduch se při zahřátí rozpíná a stává se lehčím, princip horkov­zdušných balónů, proudě­ní vzduchu rozhý­bává předmě­ty, ve vzduchu se přená­šejí části­ce špí­ny.

Slože­ní:

 • transpa­rentní vaničky
 • kojenec­ké lahve s vyj­mutel­ným dnem
 • trych­týře
 • kalíšek
 • desky
 • hadice
 • trubice z umělé hmoty
 • nafuko­vací balóny se zesíle­ným napětím na povrchu
 • ventily do nafuko­vacích balónů
 • pumpa na nafuko­vání balónů
 • testo­vací vozík s ven­tilač­ní mřížkou
 • transpa­rentní válec
 • regulač­ní ventily
 • stříkač­ky s nása­dou na hadice
 • násoska
 • lupa
 • deska na poklá­dání předmě­tů s mříž­kou
 • vazelí­na
 • čajová svíčka
 • měřící pásmo
 • nůžky
 • šňůra
 • lepicí páska
 • stopky
 • padáky
 • model rakety
 • horkov­zdušný balón ze speci­ální fólie
 • poniklo­vaný hořák s kovo­vým talířem a trubicí na brike­tové p­alivo
 • rozpra­šovač
 • výuková kniha “Expe­rimen­tujeme se vzduc­hem“, DIN A4, 52 st­ran, z kniž­ní edice “Učíme se za pocho­du“
 • kniha „Vzdu­ch“ DIN A4, 72 st­ran s kopí­ro-vací předlo­hou.

Rozmě­ry kufří­ku: 550×4­20×150 mm.

Pomůc­ky pro 6 sku­pin žáků.

Podobné produkty